IC TMF

Matea Korica

+381 11 3303 629
Soba 144
Krata biografija Matea D. Korica, master inženjer tehnologije, rođena je 14.2.1988. u Osijeku. Osnovnu školu i Srednju Zubotehničku školu završila je u Beogradu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2007/2008. Osnovne akademske studije je završila 2011. godine na studijskom programu Tekstilna tehnologija, studijsko područje: tekstilni materijali specijalne namene. Iste godine na matičnom fakultetu upisuje master akademske studije, na studijskom programu Tekstilna tehnologija, koje je završila 2013. godine odbranom master rada sa ocenom 10. 2013. godine na matičnom fakultetu upisuje doktorske studije na Katedri za Tekstilno inženjerstvo pod mentorstvom  prof. dr Mirjane Kostić. Od marta 2015. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta gde je angažovana na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, ON172029.
Oblasti interesovanja Celulozna vlakna, modifikovanje celuloze, vlakana specijalne namene. Cellulose fibers, cellulose modification, high performance fibers.
Reference
  1. Ana Kramar, Jovana Milanović, Matea Korica, Tanja Nikolić, Koviljka Asanović, Mirjana Kostić „Influence of structural changes induced by oxidation and addition of silver ions on electrical properties of cotton yarn“, Cellulose chemistry and technology (2014), 48/3-4, 189-197, IF (2012) = 0,825.
  2. Ana Kramar, Matea Korica, Jovana Milanovic, Mirjana Kostić, “Uticaj parametara neselektivne oksidacije na sadržaj funkcionalnih grupa u celuloznim vlaknima”, 50. jubilarno savetovanje Srpskog hemijskog društva, 14,-15, juni 2012,, Beograd, Knjiga radova, pp. 270-274, ISSN 978-86-7132-049-8

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta