IC TMF

Marina Radišić

+38111 3370 410
Soba 232
Kratka biografija Marina Radišić rođena je 1979. godine u Sarajevu. Diplomirala je 2005. god. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvoj i primena metode tečne hromatografije–masene spektrometrije za određivanje pesticida u voću i voćnim sokovima“ pod mentorstvom prof. dr Mile Laušević, odbranila je 2013. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i time stekla zvanje doktor nauka-hemijskih nauka. Od januara 2006. godine angažovana je na projektima finansiranim od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, odnosno Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije. Godinu dana (01.02.2009.–01.03.2010) provela je u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije kao stručni saradnik u Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji na radnom mestu za instrumentalna ispitivanja. Od marta 2010. god. do danas zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta. Jula 2010. godine izabrana je u zvanje istraživač saradnik.Uz saglasnost NN veća angažovana na eksperimentalnim vežbama iz predmeta Instrumentalne metode na III godini studija, na katedri za Analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta, Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
Oblasti interesovanja Instrumentalne analitičke metode (HPLC–UV, HPLC–MS, MS); razvoj metoda za analizu pesticida u vodi i hrani; ispitivanje lekova i stomatoloških materijala.
Reference
  1. Nikolina Antić, Marina Radišić, Tanja Radović, Tatjana Vasiljević, Svetlana Grujić, Anđelka Petković, Milan Dimkić, Mila Laušević, Pesticide residues in Danube River Basin in Serbia – a survey in 2009–2011 period, Clean Soil Air Water, DOI:10.1002/clen.201200360. ISSN:1863-0650, IF (2012)= 2.046, Environmental Sciences (88/210), Marine & Freshwater Biology (32/100), Water Resources (19/80).
  2. Marina M. Radišić, Tatjana M. Vasiljević, Nikolina N. Dujaković, Mila D. Laušević, Application of matrix solid phase dispersion and liquid chromatography-ion trap mass spectrometry for the analysis of pesticide residues in fruits, Food Analytical Methods, 6 (2013) 648–657. ISSN: 1936-9751, IF (2011)= 1,943, Food Science & Technology (33/128).
  3. Marija Vukcevic, Ana Kalijadis, Marina Radisic, Biljana Pejic, Mirjana Kostic, Zoran Lausevic, Mila Lausevic, Application of carbonized hemp fibers as a new solid-phase extraction sorbent for analysis of pesticides in water samples, Chemical Engineering Journal 211-212 (2012) 224–232. ISSN: 1385-8947, IF(2012)=3.473, Engineering, Chemical (10/133), Engineering, Environmental (7/42).
  4. Dragica Manojlović, Marina Radišić, Tatjana Vasiljević, Slavoljub Živković, Mila Laušević, Vesna Miletić, Monomer elution from nanohybrid and ormocer-based composites cured with different light sources, Dental Materials, 27 (2011) 371–378. ISSN: 0109-5641, IF (2012)= 3.773, Dentistry, Oral Surgery & Medicine (4/83), Materials Science, Biomaterials (4/27).
  5. Nikolina Dujaković, Svetlana Grujić, Marina Radišić, Tatjana Vasiljević, Mila Laušević, Determination of pesticides in surface and graund waters by liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry, Analytica Chimica Acta, 678 (2010) 63–72. ISSN: 0003-2670, IF(2011)= 4.555, Chemistry, Analytical (5/73).
  6. Marina Radišić, Svetlana Grujić, Tatjana Vasiljević, Mila Laušević, Determination of selected pesticides in fruit juices by matrix solid-phase dispersion and liquid chromatography–tandem mass spectrometry, Food Chemistry, 113 (2009) 712–719. ISSN: 0308-8146, IF(2010)= 3.458, Chemistry, Applied (4/70), Food Science & Technology (5/128), Nutrition & Dietetics (13/70).
  7. Svetlana Grujic, Marina Radisic, Tatjana Vasiljevic, Mila Lausevic, Determination of carbendazim residues in fruit juices by liquid chromatography–tandem mass spectrometry, Food Additives and Contaminants, 22 (2005) 712–719. ISSN: 0265-203X M21(2011)= IF 1.780, Chemistry, Applied (14/58), Food Science & Technology (19/96), Toxicology (42/75).
  8. Dragica Manojlovic, Marina Radisic,  Mila Lausevic, Slavoljub Zivkovic, Vesna Miletic, Mathematical modeling of cross-linking monomer from rasin-based dental composites, Journal Biomedical Materials Research. Part B: Applied Biomaterials, 101B (2012) 61–67. ISSN: 1552-4973, IF(2012)= 2.308, Engineering, Biomedical (27/78), Materials Science, Biomaterials (13/27).
  9. Tatjana Vasiljević, Nikolina Dujaković, Marina Radišić, Svetlana Grujić, Mila Laušević and Milan Dimkić, Methods for monitoring of pesticide residues in water: current status and recent trends, Water Science & Technology 66.5 (2012) 965–975. ISSN: 0273-122,  IF (2011)= 1.122, Engineering, Environmental (33/45), Environmental Sciences (136/205), Water Resources (38/78).
  10. Tanja Radović, Svetlana Grujić, Nikolina Dujaković, Marina Radišić, Tatjana Vasiljević, Anđelka Petković, Ðulija Boreli-Zdravković, Milan Dimkić, Mila Laušević, Pharmaceutical residues in the Danube River Basin in Serbia – a two-year survey, Water Science & Technology 66.3 (2012) 659–665. ISSN: 0273-122,  IF (2011)= 1.122, Engineering, Environmental (33/45), Environmental Sciences (136/205), Water Resources (38/78).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta