IC TMF

Marija Vuksanović

+381 11 3303 616
Soba 103
Krata biografija Dr Marija Vuksanović, dipl. inž. tehnologije, rođena je u Užicu 1979, godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Užicu. Na Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu upisala se školske 1998/99 godine i završila ga je 2005. godine na odseku za organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo sa prosečnom ocenom studija 8,89. Poslediplomske studije upisala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu i 2008. godine završila ih odbranivši magistarsku tezu sa temom „Mogućnosti za poboljšavanje termomehaničkih svojstava vatrostalnih materijala na bazi aluminijum-oksida dodatkom keramičkih vlakana" 2008. godine. Tokom magistarskih studija bila je stipendista ministarstva za nauku i tehnološki razvoj od 2006 do 2008. godine. Trenutno je angažovana kao istraživač na projketu tehnološkog razvoja "Razvoj oprema i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima" pod brojem TR34011. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Morfološka analiza oštečenja vatrostalnih materijala izloženih termošoku” odbranila je 2013. godine na Tehnološko – metalurškom fakultetu u Beogradu, mentor Dr Radmila Janćič - Heinemann, vanr. prof. Govori engleski jezik i obučena je za rad na računarskim programima (Word, Excel, Image Pro Plus Program, Adobe Photoshop).
Oblasti interesovanja
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta