IC TMF

Ljiljana Tolić

+381 11 3370 410
Soba 218
Krata biografija Ljiljana Tolić rođena je u Aranđelovcu 1986. godine. Osnovnu školu "Milan Ilić-Čiča" u Aranđelovcu završila je kao nosilac Vukove diplome. Gimnaziju "Miloš Savković" u Aranđelovcu završila je sa odličnim uspehom. Osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu upisala je 2005. godine, a diplomirala 2009. godine na Studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, smer Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo. Master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu upisala je 2009. godine, a diplomirala 2010. godine na Studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, smer Polimerno inženjerstvo. Tokom 2011. godine radila je u kompaniji za proizvodnju, ispitivanje i kontrolu tekstilnih proizvoda. Doktorske studije upisala je 2011. godine na matičnom fakultetu studijski program Hemija. Od novembra 2011. godine zaposlena je na Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta na projektu osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Oblasti interesovanja Razvoj, validacija i primena analitičkih metoda korišćenjem tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom za analizu tragova antibiotika u tkivima sa ciljem praćenja njihove raspodele u organizmu.
Reference Ljiljana Tolić, Nikolina Antić, Svetlana Grujić, Goran Bačić, Mila Laušević, Određivanje anizomicina u životinjskim tkivima, 6. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine EnviroChem 2013, Vršac, Srbija, 21-24.05.2013., Knjiga izvoda, 208-209.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta