IC TMF

Kata Trifković

Email
Soba
Krata biografija Kata Trifković, diplomirani inženjer tehnologije, rođena je 01. marta 1986. godine u Priboju. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu je upisala 2005. godine, smer Farmaceutsko inženjerstvo. Diplomirala je u junu 2010. godine, na temu “Optimizacija tehnika inkapsulacije u cilju kontrolisanog otpuštanja polifenola”. Iste godine je upisala doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, pod mentorstvom prof. dr Branka Bugarskog. Kao istraživac-pripravnik od februara 2011. zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, u okvuru projekta pod nazivom “Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povecanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“.
Oblasti interesovanja Inkapsulacija bioaktivnih materija u alginatne mikročestice, Sistemi za kontrolisano otpuštanje. Encapsulation of bioactive compounds in alginate microbeads, Controlled delivery systems.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta