IC TMF

Jelena Dikić

+38111 3303 804
Soba 156a
Kratka biografija

         Jelena Dikić (devojačko prezime Milenković) rođena je 17.11.1985. u Kruševcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je u septembru 2010. godine na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Master akademske studije na istom fakultetu, studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine završila je u septembru 2011.god. i iste godine upisala doktorske studije na studijskom programu Hemija. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Sinteza i karakterizacija alternativnih dezinficijenasa na bazi zeolita" odbranila je 2. aprila 2018. god.

      Od 01.10.2011. godine Jelena Dikić zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci“ (evidencioni broj projekta OI 172018) najpre kao istraživač-pripravnik, dok je u zvanje istraživač-saradnik izabrana je u aprilu 2013. godine. U toku doktorskih studija bila je angažovana na više međunarodnih projekata: EUREKA - E!4208, HERD projektu „The use of natural zeolite (clinoptilolite) for treatment of farm slurry and as a fertilizer carrier“ (2012-2014), projektu Hrvatske zaklade za znanost „Natural habitat of clinically important Acinetobacter baumannii“ (2015-2019) i projektima bilateralne saradnje između: 1) R. Srbije i R. Hrvatske  „Dvojna funkcionalnost prirodnog klinoptilolita u preradi otpadnih voda: antibakterijska aktivnost i svojstvo nosača u bisorpciji“ (2011-2012); 2) R. Srbije i R. Slovačke „Zeolite-based adsorbents for environmental remediation“ (2017-2018). U periodu 2011-2013 boravila je 3 meseca na Biološkom odseku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

      Od školske 2012/2013 god. angažovana je na izvođenju vežbi iz predmeta Hemija životne sredine, na master studijama, a od školske 2017/2018 god. i na izvođenju laboratorijskih vežbi iz predmeta Opšta hemija I i II, na osnovnim studijama.

Oblasti interesovanja
 • Primena zeolita u uklanjanju teških metala iz otpadnih voda; Antibakterijska aktivnost zeolita.
 • Application of zeolites in removing of heavy metal ions from wastewater; Antibacterial activity of zeolites.
Reference
 1. Đ. Stojaković, J. Milenković, N. Daneu, N. Rajić, A study of the removal of the copper ions from aqueous solution using clinoptilolite from Serbia, Clays and Clay Minerals, 59, 2011, 277–285.
 2. J. Hrenović, J. Milenković, T. Ivanković, N. Rajić, Antibacterial activity of heavy metal-loaded natural zeolite, Journal of Hazardous Materials, 201– 202, 2012, 260– 264.
 3. J. Hrenović, J. Milenković, N. Daneu, R. Matonickin Kepcija, N. Rajić, Antimicrobial activity of metal oxide nanoparticles supported onto natural clinoptilolite, Chemosphere, 88, 2012, 1103-1107.
 4. J. Hrenović, J. Milenković, I. Goić-Barišić, N. Rajić, Antibacterial activity of modified natural clinoptilolite against clinical isolates of Acinetobacter baumannii, Microporous and Mesoporous Materials, 169, 2013, 148-152.
 5. J. Pavlović, J. Milenković, N. Rajić, Modification of natural clinoptilolite for nitrate removal from aqueous media, Journal of Serbian Chemical Society, 79, 2014, 1309–1322.
 6. T. Ivanković, J. Hrenović, G. Itskos, N. Koukouzas, D. Kovačević, J. Milenković, Alkaline disinfection of urban wastewater and landfill leachate by wood fly ash, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 65, 2014, 365–375.
 7. J. Milenković, J. Hrenović, I. Goić-Barišić, M. Tomić, J. Đonlagić, N. Rajić, Synergistic anti-biofouling effect of Ag-exchanged zeolite and D-Tyrosine on PVC composite against the clinical isolate of Acinetobacter baumannii, Biofouling, 30, 2014, 965–973.
 8. J. Milenković, J. Hrenović, I. Goić-Barišić, M. Tomić, N. Rajić, Antibacterial activity of copper-containing clinoptilolite/PVC composites toward clinical isolate of Acinetobacter baumannii, Journal of Serbian Chemical Society, 80, 2015, 819–826.
 9. Đ. Stojaković, J. Milenković, S. Stupar, Z. Veličković, N. Rajić, Binary adsorption of nickel and zinc from aqueous solutions onto the Serbian natural clinoptilolite, Desalination and Water Treatment, 57, 2016, 18748–18754.
 10. J. Milenković, J. Hrenović, D. Matijašević, M. Nikšić, N. Rajić, Bactericidal activity of Cu-, Zn-, and Ag-containing zeolites toward Escherichia coli isolates, Environmental Science and Pollution Research, 24, 2017, 20273–20281.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta