IC TMF

Ivana Drvenica

+381 11 3370 472
Soba 321
Krata biografija Ivana T. Kostić, diplomirani farmaceut, rođena je 13. decembra 1984. godine u Beogradu. Osnovne akademske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upisala je 2003. godine. Diplomirala je u julu 2009. godine, na institutu za Farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, sa prosečnom ocenom 9,29 na temu "Uticaj hidrodinamičkih uslova na brzinu rastvaranja felodipina iz tableta sa produženim oslobađanjem". Doktorske akademske studije, upisala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, školske 2009/2010. godine. Tokom 2010. godine anganžovana je kao stipendista-doktorant na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije TR 18002. Kao istraživač-pripravnik od februara 2011. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, u okviru projekta pod nazivom “Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“ III 46010, pod rukovodstvom prof.dr Branka Bugarskog.
Oblasti interesovanja Razvoj novih biomimetskih nosača za isporuku aktivnih supstanci zasnovanih na eritrocitnim membranama, drugi sistemi za isporuku aktivnih supstanci u farmaciji i prehrambenoj industriji (lipozomi, mikročestice), inkapsulacione/imobilizacione tehnike.
Reference
  1. Kostić Ivana T., Isailović Bojana D., Manojlović Verica B., Lević Steva M., Nedović Viktor A., Bugarski Branko M., Elektrostatička ekstruzija kao disperziona tehnika za inkapsulaciju ćelija i biološki aktivnih supstanci, Hem. Ind. 66 (4) 505–517 (2012) doi:10.2298/HEMIND111209013K
  2. Radoslava N. Stojanović, Slavko B. Mojsilović, Ivana T. Kostić, Vesna Lj. Ilić, Diana S. Bugarski, Verica B. Manojlović, Branko M. Bugarski, Optimizacija procesa izolovanja hemoglobina iz goveđih eritrocita kontrolisanom hemolizom, Hem. Ind. 66 (4) 519–529 (2012) doi :10.2298/HEMIND111122008S.
  3.  Ivana T. Kostić, Radoslava N. Stojanović, Vesna Lj. Ilić, Milana M. Zarić, Verica B. Manojlović, Branko M. Bugarski, Development of a heme iron feed supplement for prevention and therapy of anemia in domestic, In: Proceedings of 6th Central European Congress on Food, Novi Sad, Serbia, 23-26 May, 2012, pp. 1639­-1644.
  4. Bojana D. Isailović, Ivana T. Kostić, Alenka Zvonar, Verica B. Đorđević, Mirjana Gašperlin, Viktor A. Nedović, Branko M. Bugarski, Encapsulation of natural antioxidant resveratrol in liposomes, In: Proceedings of 6th Central European Congress on Food, Novi Sad, Serbia, 23-26 May, 2012, pp. 1046-1051.
  5. Kostić T. Ivana, Vesna Lj. Ilić, Branko M. Bugarski, Eritrociti kao savremeni nosači lekovitih supstanci: trenutni status, izazovi i izgledi za primenu u medicini, MD-Medical Data 2012; 4 (3): 287-292.
  6. Isailović D. Bojana, Kostić T. Ivana, Trifković T. Kata, Pravilović N. Radoslava, Zarić M.  Milana, Djordjević B. Verica, Bugarski M. Branko,  Difuzija resveratrola iz lipidnih mikročestica dobijenih različitim tehnikama, Zbornik radova Prvog kongresa mladih hemičara Srbije, Beograd, Tehnološko­metalurški fakultet, 19­20. oktobar 2012. IH01 pp. 115-119.
  7.  Bojana D. Isailović, Ivana T. Kostić, Alenka Zvonar, Verica B. Đorđević, Mirjana Gašperlin, Viktor A. Nedović, Branko M. Bugarski, Resveratrol loaded liposomes produced by different techniques, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 19, 2013, pp. 181-189.
  8. Kostić T. Ivana, Vesna Lj. Ilić, Slavko B. Mojsilović, Radoslava N. Pravilović, Branko M. Bugarski, Morfološka i biohemijska karakterizacija membrana eritrocita dobijenih iz otpadne klanične krvi, III Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 04.03.– 06.03. 2013., UDC 616. 155: 637. 661, Original scientific paper: (I-14), pp 153-166, Izdavač: Tehnološki fakultet Zvornik, ISBN 978-99955-81-11-4.
  9. Bojana D. Isailović, Ivana T. Kostić, Verica B. Đorđević, Viktor A. Nedović, Branko M. Bugarski, Prolipozomna metoda i metoda tankog filma za proizvodnju lipozoma sa inkorporiranim resveratrolom, III Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 04.03.– 06.03. 2013.,UDC: 575: 539. 23 : 543, Original scientific paper: (I-29) pp 247-253, Izdavač: Tehnološki fakultet Zvornik, ISBN 978-99955-81-11-4.
  10. Ivana Kostić, Katarina Bukara,Vesna Ilić, Branko Bugarski, Effect of bovine blood storage in slaughterhouses on parameters relevant to hemoglobin isolation (P10), pp 201-205. Proceedings of the International 57th Meat Industry Conference “Meat and Meat products–Perspectives of Sustainable Production” June 10-12, 2013, Belgrade, Serbia, Organizer: Institute of Meat Hygiene and Technology Belgrade-Serbia, ISBN 978-86-82547-07-5.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta