IC TMF

Bojana Balanč

+381 11 3370 472
Soba 321
Krata biografija Bojana Isailović je rođena 26. septembra 1985. godine u Beogradu. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu je upisala 2004. godine, smer Farmaceutsko inženjerstvo. Diplomirala je u oktobru 2009. na temu "Inkapsulacija polifenolnih jedinjenja iz ekstrakta čaja u alginatne čestice". Dobitnik je specijalnog priznanja Srpskog hemijskog drustva za ukupan uspeh postignut tokom redovnih studija, kao i priznanja "Panta S. Tutundžić" za ostvarene rezultate u toku redovnih studija. Godine 2009. je upisala doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, pod mentorstvom prof. dr Branka Bugarskog. Tokom 2010. godine angažovana je kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije na projektu pod nazivom "Interakcija imobilisanih ćelija, tkiva i biološki aktivnih molekula u bioreaktorskim sistemima". Kao istraživač-pripravnik od februara 2011. zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, u okvuru projekta pod nazivom "Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti". Pored toga Bojana Isailović je angažovana i na dva Bilateralna projekta kao i na jednom Inovacionom projektu. Aktivni je član Evropske kooperacje za nauku i tehnologiju (COST) kroz akciju FA1001 pod nazivom "The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure". Od 11.07.2013. Bojana Isailović prelazi u zvanje istraživač-saradnik.
Oblasti interesovanja Inkapsulacija biološki aktivnih komponenata u različite nosače; kontrolisano i produženo otpuštanje aktivnih komponenata; lipozomi kao sistemi za inkapsulaciju; primena u prehrambenoj farmaceutskoj industriji.
Reference
  1. Kostić I., Isailović B., Manojlović V., Lević S., Nedović V.,Bugarski B., Elektrostatička ekstruzija kao disperziona tehnika za inkapsulaciju ćelija i biološki aktivnih supstanci. Hemijska industrija, 66 (2012) 505–517.
  2. Isailovic B., Đorđević V., Nedović V., Bugarski B., Liposome-in-alginate systems for encapsulation of natural antioxidants. In: Book of Abstracts and Full Papers, InsideFood symposium, Leuven, Belgium, April 9-12, 2013.
  3. Bojana D. Isailović, Ivana T. Kostić, Alenka Zvonar, Verica B. Đorđević, Mirjana Gašperlin, Viktor A. Nedović, Branko M. Bugarski, Encapsulation of natural antioxidant resveratrol in liposomes. Book of Abstracts and Full Papers, 6th Central European Congress on Food  2012, Novi Sad, Srbija, Published by: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-7994-027-8.
  4. Kata T. Trifković, Nikola Z. Milašinović, Bojana D. Isailović, Melina T. Kalagasidis Krušić, Verica B. Đorđević , Zorica D. Knežević-Jugović, Branko M .Bugarski, Encapsulation of Thymus Serpyllum L. aqueous extract in chitosan and alginate-chitosan microbeads. Book of Abstracts and Full Papers, 6th Central European Congress on Food  2012, Novi Sad, Srbija, Published by: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-7994-027-8.
  5. Bojana Isailović, Ana Kalušević, Nataša Žuržul, Maria Teresa Coelho, Verica Đorđević, Vitor D. Alves, Isabel Sousa, Margarida Moldão-Martins, Branko Bugarski and Viktor Nedović, Microencapsulation of natural antioxidants from Pterospartum Tridentatum in different alginate and inulin systems. Book of Abstracts and Full Papers, 6th Central European Congress on Food  2012, Novi Sad, Srbija, Published by: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-7994-027-8.
  6. Kalušević A., Isailović B., Đorđević V., Coelho T., Alves V., Bugarski B., Nedović V., Alginate-inulin microbeads encapsulating antioxidants from Pterospartum tridentatum. Proceedings of the 20th Internetional Conference on Bioencapsulation 2012, Neufeld r., Gu F., Hoelsli C (eds.) 158-159. Orillia, Canada: Queens University.
  7. Isailović D. Bojana, Kostić T. Ivana, Trifković T. Kata, Stojanović N. Radoslava, Zarić M. Milana, Đorđević B. Verica, Bugarski M. Branko, Difuzija resveratrola iz lipidnih mikročestica dobijenih različitim tehnikama. Prva konferencija mladih hemičara srbije sa međunarodnim učešćem 2012, Beograd, 19-20. oktobar.
  8. Bojana D. Isailović, Ivana T. Kostić, Verica B. Đorđević, Viktor A. Nedović, Branko M. Bugarki, Proliposome and thin film method for production of liposomes incorporating resveratrol. Proceedings of III International Congress: “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry ”, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 04.-06. mart 2012., 247-253,  ISBN 978-99955-81-11-4.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta