IC TMF

Ana Kramar

+38111 3303 629
Soba 144
Kratka biografija

            Dr Ana Kramar, dipl. inž. tehnologije, rođena je 21.11.1983. u Beogradu. Diplomirala je 2010. godine na Katedri za Tekstilno inženjerstvo na temu “Ispitivanje uticaja hemijskog modifikovanja pamučnih pređa na njihovu električnu otpornost” sa ocenom 10 i prosečnom ocenom tokom studija 8,69. Iste godine na matičnom fakultetu upisuje doktorske studije na Katedri za Tekstilno inženjerstvo pod mentorstvom red. prof. dr Mirjane Kostić, a od februara 2011. godine zaposlena je kao istraživač pripravnik u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta. U maju 2013. god. izabrana je u zvanje istraživač-saradnik. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Modifikovanje površine celuloznih vlakana primenom dielektričnog barijernog pražnjenja“, urađenu u saradnji sa Fizičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu (Laboratorija za Fiziku i tehnologiju plazme), odbranila je 29.10.2015. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla akademsko zvanje doktor nauka-oblast tehnološko inženjerstvo. U naučnog saradnika izabrana je novembra 2016. godine.

Član je Srpskog hemijskog društva od 2011. godine.

            Angažovana je na projektu Osnovnih istraživanja OI172029 (2011.-) pod nazivom “Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze” koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

            Bila je angažovana je kao saradnik na Projektu bilateralne saradnje sa Republikom Slovenijom (2014.-2015.) pod nazivom „Dobijanje antimikrobnih vlakana permanentnim vezivanjem polisaharida na oksidisana celulozna vlakna“ (ev broj 451-03-3095/2014-09/25).

            Trenutno je angažovana i na međunarodnom projektu bilateralne saradnje Inovacionog centra TMF-a i Univerziteta u Mariboru, Republika Slovenija (2018.-2019.), pod nazivom „Funkcionalna odeća na bazi celuloze za unapređenje zdravlja i komfora odeće za nepokretne ljude“.

            U junu 2013. godine boravila je, radi stručnog usavršavanja i istraživačkog rada, na BOKU univerzitetu u Beču, radeći u Christian Doppler Laboratory for Advanced Cellulose Chemistry and Analytics, u okviru akcije COST FP0901.

Oblasti interesovanja
 • celulozna vlakna, vlakna specijalnih svojstava, medicinski tekstil, elektrofizička svojstva tekstilnih materijala, modifikovanje celuloze, oksidacija celuloze, obrada tekstilnih materijala plazmom
 • cellulose fibers, high performance fibers, medical textile, electrophysical properties of textile materials, cellulose modification, cellulose oxidation, plasma treatment of textile materials
Reference
 1. V. Prysiazhnyi, A. Kramar, B. Dojčinović, A. Žekić, B. Obradović, M. Kuraica, M. Kostić “Silver incorporation on viscose and cotton fibers after air, nitrogen and oxygen DBD plasma pretreatment”, Cellulose (2013), vol 20 issue 1, pp. 315-325
 2. A. Kramar, V. Prysiazhnyi, B. Dojčinović, K. Mihajlovski, B. Obradović, M. Kuraica, M. Kostić “Antimicrobial viscose fabric prepared by treatment in DBD and subsequent deposition of silver and copper ions - Investigation of plasma aging effect”, Surface and Coatings Technology (2013), vol 234, pp. 92-99
 3. M. Kostić, J. Milanović, M. Baljak, K. Mihajlovski, A. Kramar “Preparation and Characterization of Silver-Loaded Hemp Fibers with Antimicrobial Activity”, Fibers and Polymers (2014), vol 15 issue 1, pp. 57-64.
 4. T. Nikolić, J. Milanović, A. Kramar, Ž. Petronijević, Lj. Milenković, M. Kostić, “Preparation of cellulosic fibers with biological activity by immobilization of trypsin on periodate oxidized viscose fibers”, Cellulose (2014), vol 21 issue 3, pp. 1369-1380
 5. A. Kramar, A. Žekić, B. Obradović, M. Kuraica, M. Kostić, “Study of interaction between nitrogen DBD plasma-treated viscose fibers and divalent ions Ca2+ and Cu2+”, Cellulose (2014), vol 21 issue 5, pp. 3279-3289
 6. A. Kramar, B. Obradović, A. Vesel, M. Kuraica, M. Kostić, “Preparation of Hydrophobic Viscose Fabric Using Nitrogen DBD and Copper Ions Sorption”, Plasma Processes and Polymers (2015), vol 22 issue 10, pp. 1095-1103
 7. T. Nikolic, M. Korica, J. Milanovic, A. Kramar, Z. Petronijevic, M. Kostic, "TEMPO-oxidized cotton as a substrate for trypsin immobilization: impact of functional groups on proteolytic activity and stability”, Cellulose (2017), vol 24 issue 4, 1863-1875.
 8. B. Lazić, B. Pejić, A. Kramar, M. Vukčević, K. Mihajlovski, J. Rusmirović, M. Kostić, Influence of hemicelluloses and lignin content on structure and sorption properties of flax fibers (Linum usitatissimum L.), (2018) Cellulose 25(1), pp. 697-709
 9. A. Kramar, B.M. Obradović, A. Vesel, M.M. Kuraica, M.M.Kostić, “Surface cleaning of raw cotton fibers with atmospheric pressure air plasma” Cellulose (2018) 25(7), pp. 4199-4209 .
 10. K.A. Asanovic, D.D. Cerovic, M.M. Kostic, S.B. Maletic, A. Kramar, “Multipurpose nonwoven viscose/polypropylene fabrics: Effect of fabric characteristics on sorption and dielectric properties“ Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics (2018) 56(12), pp. 947-957
 11. T. Nikolić, T. Hajnrih, A. Kramar, Z. Petronijević, M. Kostić, “Influence of periodate oxidation on sorption properties of viscose yarn” Cellulose Chemistry and Technology (2018) 52(5-6), pp. 459-467
 12. A. Kramar, K. Asanović, B. Obradović, M. Kuraica, M. Kostić, “Electrical Resistivity of Plasma Treated Viscose and Cotton Fabrics with Incorporated Metal Ions” Fibers and Polymers (2018), 19(3), pp. 571-579
 13. A. Kramar, J. Milanović, M. Korica, T. Nikolić, K. Asanović, M. Kostić „Influence of structural changes induced by oxidation and addition of silver ions on electrical properties of cotton yarn“, Cellulose Chemistry and Technology (2014), vol 48 issue 3-4, pp. 189-197
 14. A. Kramar, T. Ilić-Tomić, M. Petković, N. Radulović, M. Kostić, D. Jocić, J. Nikodinović-Runić “Crude bacterial extracts of two new Streptomyces sp. isolates as bio-colorants for textile dyeing”, World journal of microbiology and biotechnology (2014), vol 30 issue 8, pp. 2231-2240
 15. M. Knežević, A. Kramar, M. Korica, B. Dojčinović, M. Kostić, „ Svojstva pamučne pređe posle oksidacije kalijum-permanganatom u kiseloj sredini “, Zaštita Materijala (2017), vol 58, issue 1, pp. 31-36
 16. Kostić Mirjana, Nikolić Tanja, Korica Matea, Milanović Jovana, Kramar Ana, Živomir Petronijević „Biološki aktivna vlakna pamuka sa imobilisanim tripsinom“, br. prijave P-2016/0511 (patent)

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta