IC TMF

Aleksandra Jovanović

+381 64 1481 978
Soba 43
Krata biografija Aleksandra A. Čančarević rođena je 21. januara 1987. godine u Beogradu. Osnovne akademske studije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu upisala je 2006. godine gde je diplomirala u julu 2011. godine sa prosečnom ocenom  9,10 i stekla zvanje magistra farmacije. Doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu upisala je 2011. godine, na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija pod mentorstvom prof. dr Branka Bugarskog. Kao istraživač-pripravnik od decembra 2011. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, na projektu “Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti” III 46010.
Oblasti interesovanja Optimizacija procesa ekstrakcije polifenola, inkapsulacija polifenola i drugih bioaktivnih materija u mikročestice i njihova primena u medicini, farmaciji i prehrambenoj industriji. Optimization of polyphenol extraction process, encapsulation of polyphenols and other bioactive compounds into micro- and nanoparticles, and their applications in medicine, pharmaceutics and food industry.
Reference
  1. Aleksandra Čančarević, Branko Bugarski, Katarina Šavikin, Gordana Ždunić (2013): „BIOLOŠKA AKTIVNOST VRSTA Thymus vulgaris I Thymus serpyllum I NJIHOVO KORIŠĆENJE U ETNOMEDICINI“, Lekovite sirovine, Vol. 33, No. 33, pp. 3-17, ISSN 0455–6224, Beograd.
  2. Aleksandra Čančarević (Jovanović), Branko Bugarski, Katarina Šavikin, Gordana Zdunić, BIOLOŠKA AKTIVNOST VRSTA Thymus vulgaris I Thymus serpyllum I NJIHOVO KORIŠĆENJE U ETNOMEDICINI. Lekovite sirovine, 33 (2013), 3-17.
  3. Nada Ćujić, Katarina Šavikin, Dejan Pljevljakušić, Gordana Zdunić, Svetlana Ibrić, Aleksandra Jovanović, Optimization of polyphenols extraction from dry chokeberry (Aronia melanocarpa L.). International Symposium of Natural Products and Drug Discovery-Future Perspectives, November 2014, Vienna, Austria,
  4. Aleksandra Jovanović, Gordana Zdunić, Katarina Šavikin, Radoslava Pravilović, Verica Đorđević, Bojana Isailović, Branko Bugarski, Effects of solvent and degree of fragmentation on total polyphenols and antioxidant activity of Thymus serpyllum extracts. IV International Congress of Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, 04.03.-06.03.2015. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 453-459, DOI: 10.7251/EEMSR1501453J.
  5. Aleksandra Jovanović, Gordana Zdunić, Katarina Šavikin, Nada Ćujić, Katarina Bukara, Steva Lević, Branko Bugarski, Antioxidant activity of ethanolic extracts of Thymus serpylllum. IV International Congress of Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, 04.03.-06.03.2015. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 444-452, DOI:10.7251/EEMSR1501444J.
  6. Branko Bugarski, Đorđević Verica, Kata Trifković, Ivana Kostić, Bojana Balanč, Bukara Katarina, Jovanović Aleksandra, Pravilović Radoslava, Nedović Viktor, Trends in encapulation technologies for delivery of bioactive compounds. IV International Congress of Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, 04.03.-06.03.2015. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, PL-04-E.
  7. Kata Trifković, Bojana Isailović, Nikola Milašinović, Aleksandra Jovanović, Zorica Knežević-Jugović, Verica Đorđević, Branko Bugarski,  Mechanical properties of alginate-liposomes-based beads with encapsulated resveratrol. IV International Congress of Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, 04.03.-06.03.2015. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 318-325, DOI: 10.7251/EEMEN1501318T.                                                                                                                          7. Aleksandra
  8. Jovanović, Verica Đorđević, Gordana Zdunić, Katarina Šavikin, Dejan Pljevljakušić, Branko Bugarski, Ultrasound-assisted extraction of polyphenols from Thymus serpyllum and its antioxidant activity. Hemijska industrija (2015), DOI:10.2298/HEMIND150629044J.
  9. Aleksandra Jovanović, Predrag Petrović, Gordana Zdunić, Katarina Šavikin, Branko Bugarski, Polyphenolic contant and antioxidant activity of Thymus serpyllum extracts depending on extraction conditions. THIRD CONGRESS OF SERBIAN SOCIETY FOR MITOCHONDRIAL AND FREE RADICAL PHYSIOLOGY, Redox medicine, 25.09.-26.09.2015. Belgrade, Serbia, 26.
  10. Aleksandra Jovanović, Verica Đorđević, Gordana Zdunić, Katarina Šavikin, Kata Trifković, Jelena Jovanović, Viktor Nedović, Branko Bugarski, Ultrasound Extraction of Polyphenolic Compounds from Thymus serpyllum. 29th EFFoST International Conference, Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society, 10-12 November 2015. Athens, Greece, 1386.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta