IC TMF

A. Jovanović

+38164 1481 978
Soba 43
Kratka biografija

            Aleksandra A. Jovanović (rođ. Čančarević) rođena je 21.01.1987. u Beogradu, Republika Srbija. Osnovne akademske studije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu upisala je 2006, gde je diplomirala u julu 2011. sa prosečnom ocenom 9,10. Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu upisala je 2011. na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija pod mentorstvom prof. dr Branka Bugarskog. Ispite predviđene planom i programom, kao i završni ispit pod nazivom „Optimizacija procesa ekstrakcije iz majčine dušice (Thymus serpyllum)“ na doktorskim studijama položila je sa prosečnom ocenom 10,00. U martu 2018. odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Optimizacija procesa ekstrakcije herbe Thymus serpyllum L., biološke aktivnosti i inkapsulacija ekstrakata“ i stekla zvanje doktor nauka – tehnološko inženjerstvo – biotehnologija.

            Od decembra 2011. zaposlena je kao istraživač pripravnik u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pod nazivom „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“, III 46010. Zvanje istraživač saradnik stekla je u oktobru 2015. Takođe, kao istraživač bila je uključena u bilateralni projekat sa Slovenijom pod nazivom „Lipozomi obloženi biopolimerima kao novi sistemi za dostavu prirodnih fenolnih komponenata“, 2016/2017. Trenutno je uključena u inovacioni projekat „Kardio-protekt, mikrokapsule sa aronijom u medu“.

Oblasti interesovanja
  • antioksidativna aktivnost, antibakterijska aktivnost, biološke aktivnosti, ekstrakcija, flavonoidi, inkapsulacija, lipozomi, lekovite biljke, polifenoli.
  • antioxidant activity, antibacterial activity, biological activities, encapsulation, extraction, flavonoids, liposomes, medicinal plants, polyphenols.
Reference
  1. A. Čančarević, B. Bugarski, K. Šavikin, G. Zdunić, Biological activity and ethnomedicinal use of Thymus vulgaris and Thymus serpyllum, Lekovite sirovine, 33, 2013, 3-17.
  2. A. Jovanović, V. Đorđević, G. Zdunić, K. Šavikin, D. Pljevljakušić, B. Bugarski, Ultrasound-assisted extraction of polyphenols from Thymus serpyllum and its antioxidant activity, Hemijska industrija, 70, 2016, 391-398.
  3. A. Jovanović, V. Đorđević, G. Zdunić, D. Pljevljakušić, K. Šavikin, D. Gođevac, B. Bugarski, Optimization of the extraction process of polyphenols from Thymus serpyllum L. herb using maceration, heat- and ultrasound-assisted techniques, Separation and Purification Technology, 179, 2017, 369-380.
  4. A. Jovanović, V. Đorđević, S. Lević, S. Marković, V. Pavlović, V. Nedović, B. Bugarski, Gelatin as a carrier system for delivery of polyphenols compounds, Tehnika, 72, 2017, 633-639.
  5. A. Jovanović, P. Petrović, V. Đorđević, G. Zdunić, K. Šavikin, B. Bugarski, Polyphenols Extraction From Plant Sources, Lekovite sirovine, 37, 2017, 45-49.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta